en:E410

Phụ gia: en:E410

Chức năng: en:Emulsifier, en:Stabiliser, en:Thickener

Locust bean gum -LBG, also known as carob gum, carob bean gum, carobin, E410- is a thickening agent and a gelling agent used in food technology. - Wikipedia

Rủi ro tiếp xúc

Đánh giá EFSA: Re‐evaluation of locust bean gum -E 410- as a food additive (2017/01/20)

Những cái tên: Farine de graines de caroube, farine de graine de caroube, gomme de caroube

Nước: Việt Nam - Xem tất cả các sản phẩm phù hợp với từ toàn thế giới