en:E470b

Phụ gia: en:E470b

Chức năng: en:Emulsifier, en:stabilizer, en:Thickener

Những cái tên: Stéarate de magnésium, sel de magnésium d'acides gras, E470ii

Nước: Việt Nam - Xem tất cả các sản phẩm phù hợp với từ toàn thế giới