Danh sách chất gây dị ứng - Việt Nam

Nước: Việt Nam - Xem danh sách các sản phẩm tương ứng từ toàn thế giới

7 chất gây dị ứng:

Chất gây dị ứngSản phẩm*
Milk 3
Soybeans 2
Gluten 2
Eggs 1
Nuts 1
Crustaceans 1
Fish 1