Danh sách dành cho các sản phẩm từ danh mục Bích quy - Việt Nam

Nước: Việt Nam - Xem danh sách các sản phẩm tương ứng từ toàn thế giới

21 :

Sản phẩm*
en:ecoscore-computed 5*
en:ecoscore-missing-data-warning 5*
en:Nutriscore-computed 4
en:main-countries-old-product-without-scans-in-2020 3*
en:main-countries-vn-product-name-not-in-country-language 3*
en:main-countries-vn-no-data-in-country-language 3*
en:main-countries-vn-ingredients-not-in-country-language 3*
en:nutrition-fruits-vegetables-nuts-estimate-from-ingredients 2*
en:Nutrition-all-nutriscore-values-known 2
en:Nutrition-no-fiber-or-fruits-vegetables-nuts 2
en:Nutrition-no-fruits-vegetables-nuts 2
en:main-countries-fr-product-name-not-in-country-language 1*
en:main-countries-fr-ingredients-not-in-country-language 1*
en:Nutriscore-not-computed 1
en:Nutrition-no-saturated-fat 1
en:main-countries-no-scans 1*
en:nutriscore-missing-nutrition-data-saturated-fat 1*
en:main-countries-fr-no-data-in-country-language 1*
en:Nutrition-no-fiber 1
en:Nutrition-not-enough-data-to-compute-nutrition-score 1
en:nutriscore-missing-nutrition-data 1*