Danh sách tiểu bang dành cho các sản phẩm từ danh mục en:Fruits and vegetables based foods - Việt Nam

Nước: Việt Nam - Xem danh sách các sản phẩm tương ứng từ toàn thế giới

29 tiểu bang:

Tiểu bangSản phẩm*
Ảnh đã được tải lên 5
Danh mục đã hoàn thành 5
Mã đóng gói cần hoàn thành 5
Được hoàn thành 4
Tên sản phẩm đã hoàn thành 4
Ngày hết hạn sẽ được hoàn thành 4
Ảnh cần được xác thực 4
Bao bì được hoàn thành 3
Thành phần dinh dưỡng đã hoàn thành 3
Đặc điểm cần hoàn thành 3
Thương hiệu đã hoàn thành 3
Số lượng hoàn thành 3
Thành phần đã hoàn thành 3
Bao bì đã hoàn thành 2
Thành phần dinh dưỡng cần hoàn thành 2
Thành phần được hoàn thành 2
Số lượng cần hoàn thành 2
Đặc điểm hoàn thành 2
Thương hiệu được hoàn thành 2
Hoàn thành 1
en:Origins to be completed 1
en:Nutrition photo selected 1
en:Packaging photo to be selected 1
Được kiểm tra 1
Tên sản phẩm cần hoàn thành 1
Ngày hết hạn đã hoàn thành 1
en:Ingredients photo selected 1
en:Front photo selected 1
en:Photos validated 1