Danh sách Các lớp dinh dưỡng dành cho các sản phẩm từ danh mục en:Groceries - Việt Nam

Nước: Việt Nam - Xem danh sách các sản phẩm tương ứng từ toàn thế giới

 

4 Các lớp dinh dưỡng:

Lớp dinh dưỡngSản phẩm
NutriScore cấp dinh dưỡng C 1
NutriScore cấp dinh dưỡng D 1
Not applicable 1
NutriScore cấp dinh dưỡng Không biết 4