Danh sách tiểu bang dành cho các sản phẩm từ danh mục en:Groceries - Việt Nam

Nước: Việt Nam - Xem danh sách các sản phẩm tương ứng từ toàn thế giới

29 tiểu bang:

Tiểu bangSản phẩm*
Ảnh đã được tải lên 7
Danh mục đã hoàn thành 7
Số lượng hoàn thành 7
Mã đóng gói cần hoàn thành 6
Thương hiệu đã hoàn thành 6
Ngày hết hạn sẽ được hoàn thành 6
Tên sản phẩm đã hoàn thành 6
Được hoàn thành 5
Thành phần đã hoàn thành 4
Bao bì đã hoàn thành 4
Ảnh cần được xác thực 4
Thành phần dinh dưỡng đã hoàn thành 4
Đặc điểm cần hoàn thành 4
en:Photos validated 3
Đặc điểm hoàn thành 3
Thành phần dinh dưỡng cần hoàn thành 3
Thành phần được hoàn thành 3
Bao bì được hoàn thành 3
Được kiểm tra 2
Hoàn thành 2
en:Front photo selected 1
Mã đóng gói đã hoàn thành 1
en:Ingredients photo to be selected 1
Ngày hết hạn đã hoàn thành 1
Thương hiệu được hoàn thành 1
Tên sản phẩm cần hoàn thành 1
en:Packaging photo to be selected 1
en:Nutrition photo to be selected 1
en:Origins to be completed 1