en:Plant-based foods

Danh mục: en:Plant-based foods

Thuộc về:

en:Plant-based foods and beverages

Chứa đựng:

Giá trị dinh dưỡng

Sự kiện dinh dưỡng trung bình cho 16 sản phẩm thuộc loại en:Plant-based foods mà thông tin dinh dưỡng được biết (trong số 24 sản phẩm).

Giá trị dinh dưỡng
Giá trị dinh dưỡng Đã bán
cho 100 g / 100 ml
Độ lệch chuẩn Tối thiểu Phần trăm thứ 10 Trung bình Phần trăm thứ 90 Tối đa
Energy (kJ) ? ? ? ? ? ? ?
Energy (kcal) 463 kcal 231 kcal 70 kcal 75 kcal 555 kcal 825 kcal 857 kcal
Energy 1.900 kj
(463 kcal)
940 kj
(231 kcal)
293 kj
(70 kcal)
314 kj
(75 kcal)
2.240 kj
(555 kcal)
3.450 kj
(825 kcal)
3.590 kj
(857 kcal)
Fat 30,8 g 28,7 g 0,5 g 2 g 32,1 g 91,7 g 100 g
- Saturated fat 14,5 g 21,1 g 0,1 g 0,5 g 10,7 g 78,2 g 92,9 g
Carbohydrates 38,2 g 23,5 g 0 g 0 g 52,3 g 66,8 g 79,3 g
- Sugars 9,35 g 14,2 g 0 g 0 g 5 g 43 g 69,4 g
Fibers 3,36 g 3,51 g 0 g 0 g 3 g 10 g 17,3 g
Proteins 5,68 g 4,54 g 0 g 0 g 6,67 g 16,7 g 27,6 g
Salt 0,445 g 0,719 g 0 g 0 g 0,013 g 2 g 6 g
Sodium 0,178 g 0,288 g 0 g 0 g 0,005 g 0,8 g 2,4 g

Các sản phẩm từ danh mục en:Plant-based foods

Nước: Việt Nam - Xem tất cả các sản phẩm phù hợp với từ toàn thế giới