en:Sweet snacks

Danh mục: en:Sweet snacks

Thuộc về:

en:Snacks

Chứa đựng:

Giá trị dinh dưỡng

Sự kiện dinh dưỡng trung bình cho 11 sản phẩm thuộc loại en:Sweet snacks mà thông tin dinh dưỡng được biết (trong số 11 sản phẩm).

Giá trị dinh dưỡng
Giá trị dinh dưỡng Đã bán
cho 100 g / 100 ml
Độ lệch chuẩn Tối thiểu Phần trăm thứ 10 Trung bình Phần trăm thứ 90 Tối đa
Energy (kJ) ? ? ? ? ? ? ?
Energy (kcal) 473 kcal 54 kcal 368 kcal 368 kcal 510 kcal 624 kcal 624 kcal
Energy 1.830 kj
(473 kcal)
444 kj
(54 kcal)
711 kj
(368 kcal)
1.540 kj
(368 kcal)
2.050 kj
(510 kcal)
2.230 kj
(624 kcal)
2.610 kj
(624 kcal)
Fat 18,1 g 9,72 g 1,4 g 1,5 g 21,2 g 28,6 g 47,6 g
- Saturated fat 12,9 g 7,76 g 1,4 g 1,4 g 16,9 g 35,3 g 35,3 g
Carbohydrates 62 g 15,4 g 29,3 g 43 g 66,7 g 88 g 88 g
- Sugars 42,1 g 17,1 g 24 g 26,4 g 42 g 86 g 86 g
Proteins 2,86 g 2,06 g 0 g 0 g 3,03 g 5,5 g 7,1 g
Salt 0,27 g 0,254 g 0 g 0 g 0,4 g 1,6 g 1,6 g
Sodium 0,108 g 0,102 g 0 g 0 g 0,16 g 0,64 g 0,64 g
Nutrition score - France 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2
Nutri-Score E E E E E E

Các sản phẩm từ danh mục en:Sweet snacks

Nước: Việt Nam - Xem tất cả các sản phẩm phù hợp với từ toàn thế giới