Apple strawberry puffs - 2

Apple strawberry puffs - 2

Kích thước đầy đủ

Tập tin này đã được tải lên sản phẩm Apple strawberry puffs - gerber - 42g và được cấp phép theo giấy phép Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.

Ghi công: Ảnh bằng trên Open Food Facts