cooked ham - Sản phẩm

cooked ham - Sản phẩm

Kích thước đầy đủ

Tập tin này đã được tải lên sản phẩm cooked ham - bristol - 326g và được cấp phép theo giấy phép Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported. (Ảnh gốc)

Ghi công: Ảnh bằng trên Open Food Facts