Tropicana slim - 1

Tropicana slim - 1

Kích thước đầy đủ

Tập tin này đã được tải lên sản phẩm Tropicana slim - 100g và được cấp phép theo giấy phép Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.

Ghi công: Ảnh bằng trên Open Food Facts