Wtf?! Jungle King - Thành phần

Wtf?! Jungle King - Thành phần

Kích thước đầy đủ

Tập tin này đã được tải lên sản phẩm Wtf?! Jungle King - French by nature - 264g / 450ml và được cấp phép theo giấy phép Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported. (Ảnh gốc)

Ghi công: Ảnh bằng trên Open Food Facts