scale Join the packaging operation

Help us create transparency on the packaging of food products with the operation Tackling Food Packaging in partnership with ADEME, the French Agency for Ecological Transition! #TacklingPackaging

close

Coconut oil - Thành phần

Coconut oil - Thành phần

Kích thước đầy đủ

Tập tin này đã được tải lên sản phẩm Coconut oil - Simply Nature - 414 ml và được cấp phép theo giấy phép Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported. (Ảnh gốc)

Ghi công: Ảnh bằng trên Open Food Facts