wasabi sauce - Thành phần

wasabi sauce - Thành phần

Kích thước đầy đủ

Tập tin này đã được tải lên sản phẩm wasabi sauce - s&g - 43g và được cấp phép theo giấy phép Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported. (Ảnh gốc)

Ghi công: Ảnh bằng trên Open Food Facts