- Sản phẩm

 - Sản phẩm

Kích thước đầy đủ

Tập tin này đã được tải lên sản phẩm 5780085655 và được cấp phép theo giấy phép Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported. (Ảnh gốc)

Ghi công: Ảnh bằng với sửa đổi bổ sung teolemon trên Open Food Facts