Hao Hao Mi Tom Chua Cay (hot Sour Shrimp Flavor Noodle) - Giá trị dinh dưỡng

Hao Hao Mi Tom Chua Cay (hot Sour Shrimp Flavor Noodle) - Giá trị dinh dưỡng

Kích thước đầy đủ

Tập tin này đã được tải lên sản phẩm Hao Hao Mi Tom Chua Cay (hot Sour Shrimp Flavor Noodle) - Vina acecook - 75 g và được cấp phép theo giấy phép Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported. (Ảnh gốc)

Ghi công: Ảnh bằng trên Open Food Facts