scale Join the packaging operation

Help us create transparency on the packaging of food products with the operation Tackling Food Packaging in partnership with ADEME, the French Agency for Ecological Transition! #TacklingPackaging

close

Bánh Cracker vị lúa mì - Sản phẩm

Bánh Cracker vị lúa mì - Sản phẩm

Kích thước đầy đủ

Tập tin này đã được tải lên sản phẩm Bánh Cracker vị lúa mì và được cấp phép theo giấy phép Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported. (Ảnh gốc)

Ghi công: Ảnh bằng trên Open Food Facts