Richy Karo Trứng tươi chà bông - Thành phần

Richy Karo Trứng tươi chà bông - Thành phần

Kích thước đầy đủ

Tập tin này đã được tải lên sản phẩm Richy Karo Trứng tươi chà bông - và được cấp phép theo giấy phép Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported. (Ảnh gốc)

Ghi công: Ảnh bằng trên Open Food Facts