scale Join the packaging operation

Help us create transparency on the packaging of food products with the operation Tackling Food Packaging in partnership with ADEME, the French Agency for Ecological Transition! #TacklingPackaging

close

- Giá trị dinh dưỡng

 - Giá trị dinh dưỡng

Kích thước đầy đủ

Tập tin này đã được tải lên sản phẩm Poca và được cấp phép theo giấy phép Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported. (Ảnh gốc)

Ghi công: Ảnh bằng với sửa đổi bổ sung tacite trên Open Food Facts