Wavy texas tenderloin steak favor - Giá trị dinh dưỡng

Wavy texas tenderloin steak favor - Giá trị dinh dưỡng

Kích thước đầy đủ

Tập tin này đã được tải lên sản phẩm Wavy texas tenderloin steak favor và được cấp phép theo giấy phép Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported. (Ảnh gốc)

Ghi công: Ảnh bằng trên Open Food Facts