Dried Fresh Mango - Giá trị dinh dưỡng

Dried Fresh Mango - Giá trị dinh dưỡng

Kích thước đầy đủ

Tập tin này đã được tải lên sản phẩm Dried Fresh Mango - Lavifood - 110g và được cấp phép theo giấy phép Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported. (Ảnh gốc)

Ghi công: Ảnh bằng trên Open Food Facts