mackerel in tomato sauce - Giá trị dinh dưỡng

mackerel in tomato sauce - Giá trị dinh dưỡng

Kích thước đầy đủ

Tập tin này đã được tải lên sản phẩm mackerel in tomato sauce - three lady cooks - 190g và được cấp phép theo giấy phép Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported. (Ảnh gốc)

Ghi công: Ảnh bằng trên Open Food Facts