Chips Stax Classic Flavor - Giá trị dinh dưỡng

Chips Stax Classic Flavor - Giá trị dinh dưỡng

Kích thước đầy đủ

Tập tin này đã được tải lên sản phẩm Chips Stax Classic Flavor và được cấp phép theo giấy phép Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported. (Ảnh gốc)

Ghi công: Ảnh bằng trên Open Food Facts