Danh sách các nguồn dữ liệu dành cho sản phẩm được thêm bởi Open Food Facts Contributors - Việt Nam

Nước: Việt Nam - Xem danh sách các sản phẩm tương ứng từ toàn thế giới

3 các nguồn dữ liệu:

Nguồn dữ liệuSản phẩm
Apps 16
App-yuka 13
App-off 3