Danh sách Nhóm NOVA dành cho sản phẩm được thêm bởi Open Food Facts Contributors - Việt Nam

Nước: Việt Nam - Xem danh sách các sản phẩm tương ứng từ toàn thế giới

 

2 Nhóm NOVA:

Nhóm NOVASản phẩm*
en:3 - Processed foods 1
en:4 - Ultra processed food and drink products 5