Danh sách dấu vết dành cho sản phẩm được thêm bởi Open Food Facts Contributors - Việt Nam

Nước: Việt Nam - Xem danh sách các sản phẩm tương ứng từ toàn thế giới

8 dấu vết:

Dấu vếtSản phẩm*
en:Nuts 2
en:Gluten 2
en:Sesame seeds 1
en:Peanuts 1
mealies 1*
en:Soybeans 1
en:Sulphur dioxide and sulphites 1
en:no-preservatives 1*