Danh sách added vitamins dành cho sản phẩm được thêm bởi Open Food Facts Contributors - Việt Nam

Nước: Việt Nam - Xem danh sách các sản phẩm tương ứng từ toàn thế giới

2 added vitamins:

Added vitaminSản phẩm*
en:Retinyl palmitate 1
en:Ergocalciferol 1