Danh sách Ngôn ngữ dành cho sản phẩm được bán tại Pháp - Việt Nam

Nước: Việt Nam - Xem danh sách các sản phẩm tương ứng từ toàn thế giới

11 Ngôn ngữ:

Ngôn ngữSản phẩm*
Tiếng Pháp 16
en:multilingual 10*
en:1 7*
Tiếng Anh 7
en:3 6*
Tiếng Việt 6
en:2 4*
Tiếng Ý 1
Tiếng Tây Ban Nha 1
Tiếng Đức 1
Tiếng Thái 1