Danh sách Các lớp dinh dưỡng dành cho sản phẩm được bán tại Pháp - Việt Nam

Nước: Việt Nam - Xem danh sách các sản phẩm tương ứng từ toàn thế giới

 

6 Các lớp dinh dưỡng:

Lớp dinh dưỡngSản phẩm
NutriScore cấp dinh dưỡng A 2
NutriScore cấp dinh dưỡng C 1
NutriScore cấp dinh dưỡng D 3
NutriScore cấp dinh dưỡng E 3
Not applicable 1
NutriScore cấp dinh dưỡng Không biết 7