Danh sách tiểu bang dành cho sản phẩm được bán tại Pháp - Việt Nam

Nước: Việt Nam - Xem danh sách các sản phẩm tương ứng từ toàn thế giới

31 tiểu bang:

Tiểu bangSản phẩm*
Tên sản phẩm đã hoàn thành 17
Thành phần dinh dưỡng đã hoàn thành 17
Ảnh đã được tải lên 17
Được hoàn thành 15
Mã đóng gói cần hoàn thành 15
Thương hiệu đã hoàn thành 15
Ngày hết hạn sẽ được hoàn thành 14
Ảnh cần được xác thực 13
Đặc điểm cần hoàn thành 11
Thành phần đã hoàn thành 11
Danh mục đã hoàn thành 11
Bao bì được hoàn thành 10
Số lượng hoàn thành 9
Số lượng cần hoàn thành 8
en:Packaging photo to be selected 7
Bao bì đã hoàn thành 7
en:Front photo selected 7
Thành phần được hoàn thành 6
Đặc điểm hoàn thành 6
Danh mục cần hoàn thành 6
en:Ingredients photo selected 5
en:Nutrition photo selected 4
en:Photos validated 4
en:Nutrition photo to be selected 3
en:Origins to be completed 3
Ngày hết hạn đã hoàn thành 3
Được kiểm tra 2
Hoàn thành 2
en:Ingredients photo to be selected 2
Mã đóng gói đã hoàn thành 2
Thương hiệu được hoàn thành 2