Danh sách dành cho sản phẩm được chỉnh sửa bởi Hang - Việt Nam

Nước: Việt Nam - Xem danh sách các sản phẩm tương ứng từ toàn thế giới

19 :

Sản phẩm*
en:Nutriscore-not-computed 5
en:ecoscore-extended-data-not-computed 5*
en:main-countries-new-product 4*
en:ecoscore-computed 3*
en:ecoscore-missing-data-labels 3*
en:Nutrition-not-enough-data-to-compute-nutrition-score 3
en:nutriscore-missing-nutrition-data 3*
en:ecoscore-missing-data-warning 3*
en:ecoscore-missing-data-packagings 3*
en:Nutrition-no-saturated-fat 3
en:nutriscore-not-applicable 2*
en:ecoscore-not-computed 2*
en:nutriscore-missing-nutrition-data-saturated-fat 2*
en:main-countries-vn-ingredients-not-in-country-language 1*
en:nutriscore-missing-nutrition-data-energy 1*
en:forest-footprint-a 1*
en:forest-footprint-computed 1*
en:main-countries-fr-only-1-field-in-country-language 1*
en:main-countries-fr-ingredients-not-in-country-language 1*