Danh sách dành cho products edited by teolemon - Việt Nam

Nước: Việt Nam - Xem danh sách các sản phẩm tương ứng từ toàn thế giới

37 :

Sản phẩm*
en:Nutriscore-not-computed 51
en:ecoscore-not-computed 44*
en:main-countries-old-product-without-scans-in-2020 39*
en:main-countries-vn-product-name-not-in-country-language 38*
en:nutriscore-missing-category 33*
en:main-countries-vn-ingredients-not-in-country-language 27*
en:main-countries-vn-no-data-in-country-language 25*
en:ecoscore-missing-data-warning 15*
en:main-countries-vn-only-1-field-in-country-language 15*
en:ecoscore-computed 15*
en:Nutrition-not-enough-data-to-compute-nutrition-score 13
en:nutriscore-missing-nutrition-data 12*
en:main-countries-no-scans 11*
en:Nutrition-no-saturated-fat 11
en:Nutriscore-computed 9
en:nutriscore-missing-nutrition-data-energy 7*
en:nutriscore-not-applicable 5*
en:Nutrition-all-nutriscore-values-known 5
en:Nutrition-no-fiber-or-fruits-vegetables-nuts 4
en:nutrition-fruits-vegetables-nuts-estimate-from-ingredients 4*
en:main-countries-fr-product-name-not-in-country-language 4*
en:main-countries-fr-ingredients-not-in-country-language 4*
en:main-countries-fr-no-data-in-country-language 3*
en:Nutrition-no-fruits-vegetables-nuts 3
en:ecoscore-not-applicable 3*
en:nutriscore-missing-nutrition-data-saturated-fat 3*
en:Nutrition-no-fiber 3
en:main-countries-fr-only-1-field-in-country-language 2*
en:Nutrition-fruits-vegetables-nuts-from-category 2
en:nutrition-fruits-vegetables-nuts-from-category-en-cashew-nuts 1*
en:main-countries-cn-product-name-not-in-country-language 1*
en:main-countries-cn-no-data-in-country-language 1*
en:nutrition-fruits-vegetables-nuts-from-category-en-fruits 1*
en:nutriscore-missing-nutrition-data-sodium 1*
en:main-countries-cn-ingredients-not-in-country-language 1*
en:nutriscore-missing-nutrition-data-sugars 1*
en:main-countries-new-product 1*