Danh sách Các lớp dinh dưỡng dành cho products edited by teolemon - Việt Nam

Nước: Việt Nam - Xem danh sách các sản phẩm tương ứng từ toàn thế giới

 

7 Các lớp dinh dưỡng:

Lớp dinh dưỡngSản phẩm
NutriScore cấp dinh dưỡng A 1
NutriScore cấp dinh dưỡng B 2
NutriScore cấp dinh dưỡng C 1
NutriScore cấp dinh dưỡng D 1
NutriScore cấp dinh dưỡng E 4
Not applicable 5
NutriScore cấp dinh dưỡng Không biết 46