Danh sách dành cho products edited by Trang - Việt Nam

Nước: Việt Nam - Xem danh sách các sản phẩm tương ứng từ toàn thế giới

22 :

Sản phẩm*
en:Nutriscore-not-computed 28
en:main-countries-old-product-without-scans-in-2020 24*
en:ecoscore-not-computed 21*
en:main-countries-vn-product-name-not-in-country-language 19*
en:main-countries-vn-ingredients-not-in-country-language 18*
en:nutriscore-missing-category 18*
en:main-countries-vn-no-data-in-country-language 17*
en:Nutrition-not-enough-data-to-compute-nutrition-score 10
en:nutriscore-missing-nutrition-data 10*
en:ecoscore-computed 8*
en:ecoscore-missing-data-warning 8*
en:Nutrition-no-saturated-fat 8
en:nutriscore-missing-nutrition-data-energy 6*
en:main-countries-vn-only-1-field-in-country-language 3*
en:main-countries-no-scans 3*
en:nutriscore-missing-nutrition-data-saturated-fat 2*
en:nutriscore-missing-nutrition-data-sugars 1*
en:nutrition-fruits-vegetables-nuts-estimate-from-ingredients 1*
en:nutriscore-missing-nutrition-data-sodium 1*
en:Nutrition-no-fiber 1
en:Nutrition-no-fiber-or-fruits-vegetables-nuts 1
en:Nutriscore-computed 1