Danh sách dành cho products edited by yukafix - Việt Nam

Nước: Việt Nam - Xem danh sách các sản phẩm tương ứng từ toàn thế giới

21 :

Sản phẩm*
en:main-countries-vn-ingredients-not-in-country-language 5*
en:main-countries-vn-no-data-in-country-language 5*
en:main-countries-vn-product-name-not-in-country-language 5*
en:Nutriscore-computed 4
en:ecoscore-missing-data-warning 4*
en:ecoscore-computed 4*
en:nutrition-fruits-vegetables-nuts-estimate-from-ingredients 3*
en:Nutrition-all-nutriscore-values-known 2
en:Nutrition-no-fiber-or-fruits-vegetables-nuts 2
en:Nutrition-no-fiber 2
en:main-countries-fr-only-1-field-in-country-language 2*
en:main-countries-fr-ingredients-not-in-country-language 2*
en:main-countries-vn-unexpectedly-low-scans-0-10-percent-of-expected 1*
en:main-countries-old-product-without-scans-in-2020 1*
en:Nutrition-fruits-vegetables-nuts-from-category 1
en:nutriscore-missing-category 1*
en:Nutriscore-not-computed 1
en:ecoscore-not-computed 1*
en:nutrition-fruits-vegetables-nuts-from-category-en-fruits 1*
en:main-countries-vn-unexpectedly-low-scans-and-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-vn-unexpectedly-low-scans 1*