en:Soya oil

Thành phần: en:Soya oil

Thuộc về:

Dầu thực vật, en:Vegetable oil and fat, en:Oil and fat

Chứa đựng:

Các sản phẩm có chứa thành phần en:Soya oil

Nước: Việt Nam - Xem tất cả các sản phẩm phù hợp với từ toàn thế giới