E433 - Monooléate de polyoxyéthylène de sorbitane

Thành phần có thể làm từ dầu cọ: E433 - Monooléate de polyoxyéthylène de sorbitane

Những cái tên: E433, Monooléate de polyoxyéthylène de sorbitane, polysorbate 80

Nước: Việt Nam - Xem tất cả các sản phẩm phù hợp với từ toàn thế giới