E471 - Mono- et diglycérides d'acides gras alimentaires

Thành phần có thể làm từ dầu cọ: E471 - Mono- et diglycérides d'acides gras alimentaires

Những cái tên: E471, Mono- et diglycérides d'acides gras alimentaires, Mono- et diglycérides d'acides gras, Monoglycérides et diglycérides d'acides gras

Nước: Việt Nam - Xem tất cả các sản phẩm phù hợp với từ toàn thế giới