Danh sách dành cho các sản phẩm có nhãn en:No preservatives - Việt Nam

Nước: Việt Nam - Xem danh sách các sản phẩm tương ứng từ toàn thế giới

27 :

Sản phẩm*
en:ecoscore-extended-data-not-computed 11*
en:main-countries-old-product-without-scans-in-2020 9*
en:main-countries-vn-product-name-not-in-country-language 8*
en:main-countries-vn-ingredients-not-in-country-language 7*
en:main-countries-vn-no-data-in-country-language 7*
en:ecoscore-not-computed 7*
en:Nutriscore-not-computed 7
en:Nutriscore-computed 4
en:ecoscore-missing-data-warning 4*
en:nutriscore-missing-category 4*
en:ecoscore-computed 4*
en:Nutrition-not-enough-data-to-compute-nutrition-score 3
en:nutriscore-missing-nutrition-data 3*
en:Nutrition-no-saturated-fat 3
en:Nutrition-no-fruits-vegetables-nuts 2
en:Nutrition-no-fiber 2
en:Nutrition-no-fiber-or-fruits-vegetables-nuts 2
en:nutriscore-missing-nutrition-data-saturated-fat 2*
en:Nutrition-all-nutriscore-values-known 2
en:nutriscore-missing-nutrition-data-fat 1*
en:nutrition-fruits-vegetables-nuts-estimate-from-ingredients 1*
en:main-countries-vn-only-1-field-in-country-language 1*
en:main-countries-cn-product-name-not-in-country-language 1*
en:main-countries-cn-ingredients-not-in-country-language 1*
en:Nutrition-fruits-vegetables-nuts-from-category 1
en:nutrition-fruits-vegetables-nuts-from-category-en-fruits 1*
en:main-countries-cn-no-data-in-country-language 1*