Danh sách - Việt Nam

Nước: Việt Nam - Xem danh sách các sản phẩm tương ứng từ toàn thế giới

11 :

Sản phẩm*
en:Nutriscore-not-computed 4
en:ecoscore-not-computed 3*
en:ecoscore-computed 2*
en:main-countries-no-scans 2*
en:ecoscore-missing-data-warning 2*
en:nutriscore-missing-category 2*
en:nutriscore-not-applicable 2*
en:nutrition-fruits-vegetables-nuts-estimate-from-ingredients 1*
en:Nutrition-all-nutriscore-values-known 1
en:Nutriscore-computed 1
en:ecoscore-not-applicable 1*