en:Chromium picolinate

Khoáng chất bổ sung: en:Chromium picolinate

Thuộc về:

Crom, Khoáng vật

Nước: Việt Nam - Xem tất cả các sản phẩm phù hợp với từ toàn thế giới