Danh sách - Việt Nam

Nước: Việt Nam - Xem danh sách các sản phẩm tương ứng từ toàn thế giới

26 :

Sản phẩm*
en:Nutriscore-not-computed 214
en:nutriscore-missing-category 170*
en:ecoscore-not-computed 120*
en:Nutrition-not-enough-data-to-compute-nutrition-score 34
en:nutriscore-missing-nutrition-data 33*
en:Nutriscore-computed 33
en:Nutrition-no-saturated-fat 30
en:ecoscore-missing-data-warning 29*
en:ecoscore-computed 29*
en:nutrition-fruits-vegetables-nuts-estimate-from-ingredients 22*
en:nutriscore-missing-nutrition-data-energy 21*
en:Nutrition-all-nutriscore-values-known 20
en:Nutrition-no-fiber-or-fruits-vegetables-nuts 13
en:Nutrition-no-fiber 9
en:Nutrition-no-fruits-vegetables-nuts 8
en:nutriscore-not-applicable 8*
en:nutriscore-missing-nutrition-data-saturated-fat 7*
en:ecoscore-not-applicable 5*
en:Nutrition-fruits-vegetables-nuts-from-category 3
en:nutriscore-missing-nutrition-data-sugars 2*
en:nutriscore-missing-nutrition-data-sodium 2*
en:nutrition-fruits-vegetables-nuts-from-category-en-vegetables-based-foods 1*
en:nutriscore-missing-nutrition-data-fat 1*
en:nutrition-fruits-vegetables-nuts-from-category-en-fruits 1*
en:nutrition-fruits-vegetables-nuts-from-category-en-cashew-nuts 1*
en:nutriscore-missing-prepared-nutrition-data 1*