Danh sách - Việt Nam

Nước: Việt Nam - Xem danh sách các sản phẩm tương ứng từ toàn thế giới

248 :

Sản phẩm*
en:Nutriscore-not-computed 243
en:ecoscore-not-computed 239*
en:nutriscore-missing-category 195*
en:main-countries-vn-product-name-not-in-country-language 122*
en:main-countries-vn-ingredients-not-in-country-language 118*
en:main-countries-vn-no-data-in-country-language 108*
en:main-countries-old-product-without-scans-in-2020 92*
en:main-countries-no-scans 88*
en:main-countries-new-product 42*
en:ecoscore-missing-data-warning 39*
en:ecoscore-computed 39*
en:Nutrition-not-enough-data-to-compute-nutrition-score 38
en:nutriscore-missing-nutrition-data 37*
en:Nutriscore-computed 35
en:Nutrition-no-saturated-fat 34
en:main-countries-vn-only-1-field-in-country-language 24*
en:nutrition-fruits-vegetables-nuts-estimate-from-ingredients 23*
en:nutriscore-missing-nutrition-data-energy 21*
en:Nutrition-all-nutriscore-values-known 21
en:Nutrition-no-fiber-or-fruits-vegetables-nuts 14
en:nutriscore-missing-nutrition-data-saturated-fat 11*
en:Nutrition-no-fiber 10
en:Nutrition-no-fruits-vegetables-nuts 9
en:nutriscore-not-applicable 8*
en:main-countries-fr-ingredients-not-in-country-language 8*
en:main-countries-fr-product-name-not-in-country-language 6*
en:ecoscore-not-applicable 5*
en:main-countries-fr-no-data-in-country-language 5*
en:main-countries-fr-only-1-field-in-country-language 4*
en:Nutrition-fruits-vegetables-nuts-from-category 3
en:main-countries-cn-product-name-not-in-country-language 2*
en:main-countries-th-product-name-not-in-country-language 2*
en:nutriscore-missing-nutrition-data-sugars 2*
en:main-countries-cn-ingredients-not-in-country-language 2*
en:main-countries-cn-no-data-in-country-language 2*
en:nutriscore-missing-nutrition-data-sodium 2*
en:main-countries-na-ingredients-not-in-country-language 1*
en:main-countries-mk-product-name-not-in-country-language 1*
en:main-countries-be-ingredients-not-in-country-language 1*
en:main-countries-de-ingredients-not-in-country-language 1*
en:main-countries-de-product-name-not-in-country-language 1*
en:main-countries-tr-product-name-not-in-country-language 1*
en:main-countries-tr-ingredients-not-in-country-language 1*
en:main-countries-lv-ingredients-not-in-country-language 1*
en:main-countries-tt-ingredients-not-in-country-language 1*
en:main-countries-ro-ingredients-not-in-country-language 1*
en:main-countries-fi-product-name-not-in-country-language 1*
en:main-countries-au-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-uk-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-ie-product-name-not-in-country-language 1*
en:main-countries-si-product-name-not-in-country-language 1*
en:main-countries-au-product-name-not-in-country-language 1*
en:main-countries-kg-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-fi-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-in-ingredients-not-in-country-language 1*
en:main-countries-pa-ingredients-not-in-country-language 1*
en:main-countries-za-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-ee-product-name-not-in-country-language 1*
en:main-countries-lb-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-tw-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-si-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-vn-unexpectedly-low-scans 1*
en:nutriscore-missing-nutrition-data-fat 1*
en:main-countries-jm-product-name-not-in-country-language 1*
en:main-countries-is-product-name-not-in-country-language 1*
en:main-countries-lk-ingredients-not-in-country-language 1*
en:main-countries-ls-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-ua-ingredients-not-in-country-language 1*
en:main-countries-mo-ingredients-not-in-country-language 1*
en:main-countries-at-ingredients-not-in-country-language 1*
en:main-countries-cz-product-name-not-in-country-language 1*
en:main-countries-tw-ingredients-not-in-country-language 1*
en:main-countries-lt-ingredients-not-in-country-language 1*
en:main-countries-kz-ingredients-not-in-country-language 1*
en:main-countries-md-ingredients-not-in-country-language 1*
en:main-countries-gr-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-it-ingredients-not-in-country-language 1*
en:main-countries-no-product-name-not-in-country-language 1*
en:main-countries-nz-ingredients-not-in-country-language 1*
en:main-countries-se-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-mo-product-name-not-in-country-language 1*
en:main-countries-fi-ingredients-not-in-country-language 1*
en:main-countries-by-ingredients-not-in-country-language 1*
en:main-countries-na-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-sg-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-nl-product-name-not-in-country-language 1*
en:main-countries-id-ingredients-not-in-country-language 1*
en:main-countries-sg-product-name-not-in-country-language 1*
en:main-countries-au-ingredients-not-in-country-language 1*
en:main-countries-zm-product-name-not-in-country-language 1*
en:main-countries-jm-ingredients-not-in-country-language 1*
en:main-countries-mn-product-name-not-in-country-language 1*
en:main-countries-in-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-lt-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-sz-product-name-not-in-country-language 1*
en:main-countries-tt-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-ua-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-bg-product-name-not-in-country-language 1*
en:main-countries-hk-product-name-not-in-country-language 1*
en:main-countries-il-ingredients-not-in-country-language 1*
en:main-countries-ua-product-name-not-in-country-language 1*
en:main-countries-jp-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-cz-ingredients-not-in-country-language 1*
en:main-countries-my-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-dk-product-name-not-in-country-language 1*
en:main-countries-hu-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-us-product-name-not-in-country-language 1*
en:main-countries-nz-product-name-not-in-country-language 1*
en:main-countries-sz-ingredients-not-in-country-language 1*
en:main-countries-ru-ingredients-not-in-country-language 1*
en:main-countries-az-ingredients-not-in-country-language 1*
en:main-countries-br-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-bw-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-bg-ingredients-not-in-country-language 1*
en:main-countries-rs-product-name-not-in-country-language 1*
en:main-countries-pa-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-mn-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-kh-product-name-not-in-country-language 1*
en:main-countries-am-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-lv-product-name-not-in-country-language 1*
en:main-countries-nl-ingredients-not-in-country-language 1*
en:main-countries-nl-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-hr-product-name-not-in-country-language 1*
en:main-countries-in-product-name-not-in-country-language 1*
en:main-countries-kr-ingredients-not-in-country-language 1*
en:main-countries-vn-unexpectedly-low-scans-0-10-percent-of-expected 1*
en:main-countries-pt-product-name-not-in-country-language 1*
en:main-countries-si-ingredients-not-in-country-language 1*
en:main-countries-at-product-name-not-in-country-language 1*
en:main-countries-ge-ingredients-not-in-country-language 1*
en:main-countries-sk-ingredients-not-in-country-language 1*
en:main-countries-mk-ingredients-not-in-country-language 1*
en:main-countries-kz-no-data-in-country-language 1*
en:nutriscore-missing-prepared-nutrition-data 1*
en:main-countries-tr-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-hk-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-rs-ingredients-not-in-country-language 1*
en:main-countries-kg-ingredients-not-in-country-language 1*
en:main-countries-my-product-name-not-in-country-language 1*
en:main-countries-il-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-pt-ingredients-not-in-country-language 1*
en:main-countries-zm-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-by-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-sz-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-my-ingredients-not-in-country-language 1*
en:main-countries-id-no-data-in-country-language 1*
en:nutrition-fruits-vegetables-nuts-from-category-en-cashew-nuts 1*
en:main-countries-be-only-1-field-in-country-language 1*
en:main-countries-at-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-kr-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-bw-ingredients-not-in-country-language 1*
en:main-countries-hu-ingredients-not-in-country-language 1*
en:main-countries-ph-ingredients-not-in-country-language 1*
en:main-countries-gh-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-is-ingredients-not-in-country-language 1*
en:main-countries-dk-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-lt-product-name-not-in-country-language 1*
en:main-countries-ba-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-ee-ingredients-not-in-country-language 1*
en:main-countries-tw-product-name-not-in-country-language 1*
en:main-countries-th-only-1-field-in-country-language 1*
en:main-countries-lk-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-lv-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-us-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-ee-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-hk-ingredients-not-in-country-language 1*
en:main-countries-bg-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-se-product-name-not-in-country-language 1*
en:main-countries-de-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-br-ingredients-not-in-country-language 1*
en:main-countries-dk-ingredients-not-in-country-language 1*
en:main-countries-gh-product-name-not-in-country-language 1*
en:main-countries-md-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-nz-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-th-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-zm-ingredients-not-in-country-language 1*
en:main-countries-tt-product-name-not-in-country-language 1*
en:main-countries-kg-product-name-not-in-country-language 1*
en:main-countries-pa-product-name-not-in-country-language 1*
en:nutrition-fruits-vegetables-nuts-from-category-en-vegetables-based-foods 1*
en:main-countries-na-product-name-not-in-country-language 1*
en:main-countries-am-product-name-not-in-country-language 1*
en:main-countries-lb-ingredients-not-in-country-language 1*
en:main-countries-ie-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-th-ingredients-not-in-country-language 1*
en:main-countries-cz-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-pl-product-name-not-in-country-language 1*
en:main-countries-za-product-name-not-in-country-language 1*
en:main-countries-kh-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-hu-product-name-not-in-country-language 1*
en:main-countries-bw-product-name-not-in-country-language 1*
en:main-countries-ph-product-name-not-in-country-language 1*
en:main-countries-ba-ingredients-not-in-country-language 1*
en:main-countries-is-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-sk-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-mn-ingredients-not-in-country-language 1*
en:main-countries-am-ingredients-not-in-country-language 1*
en:main-countries-az-product-name-not-in-country-language 1*
en:main-countries-id-product-name-not-in-country-language 1*
en:main-countries-ie-ingredients-not-in-country-language 1*
en:main-countries-uk-product-name-not-in-country-language 1*
en:main-countries-lk-product-name-not-in-country-language 1*
en:main-countries-hr-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-mo-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-ls-product-name-not-in-country-language 1*
en:main-countries-ls-ingredients-not-in-country-language 1*
en:main-countries-pt-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-pl-ingredients-not-in-country-language 1*
en:main-countries-cy-ingredients-not-in-country-language 1*
en:main-countries-gr-product-name-not-in-country-language 1*
en:main-countries-jp-ingredients-not-in-country-language 1*
en:main-countries-lb-product-name-not-in-country-language 1*
en:main-countries-br-product-name-not-in-country-language 1*
en:main-countries-se-ingredients-not-in-country-language 1*
en:main-countries-ge-product-name-not-in-country-language 1*
en:main-countries-md-product-name-not-in-country-language 1*
en:main-countries-uk-ingredients-not-in-country-language 1*
en:main-countries-ph-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-ru-product-name-not-in-country-language 1*
en:main-countries-kh-ingredients-not-in-country-language 1*
en:main-countries-gr-ingredients-not-in-country-language 1*
en:main-countries-no-ingredients-not-in-country-language 1*
en:main-countries-us-ingredients-not-in-country-language 1*
en:main-countries-hr-ingredients-not-in-country-language 1*
en:main-countries-cy-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-rs-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-ro-product-name-not-in-country-language 1*
en:main-countries-ro-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-pl-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-za-ingredients-not-in-country-language 1*
en:main-countries-sk-product-name-not-in-country-language 1*
en:main-countries-jp-product-name-not-in-country-language 1*
en:main-countries-mk-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-sg-ingredients-not-in-country-language 1*
en:main-countries-kr-product-name-not-in-country-language 1*
en:main-countries-cy-product-name-not-in-country-language 1*
en:nutrition-fruits-vegetables-nuts-from-category-en-fruits 1*
en:main-countries-kz-product-name-not-in-country-language 1*
en:main-countries-ru-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-az-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-il-product-name-not-in-country-language 1*
en:main-countries-ge-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-by-product-name-not-in-country-language 1*
en:main-countries-no-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-jm-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-vn-unexpectedly-low-scans-and-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-gh-ingredients-not-in-country-language 1*
en:main-countries-ba-product-name-not-in-country-language 1*