Danh sách Nhóm NOVA - Việt Nam

Nước: Việt Nam - Xem danh sách các sản phẩm tương ứng từ toàn thế giới

4 Nhóm NOVA:

Nhóm NOVASản phẩm*
1 - Unprocessed or minimally processed foods 2
2 - Processed culinary ingredients 2
3 - Processed foods 1
4 - Ultra processed food and drink products 27