Danh sách Các lớp dinh dưỡng - Việt Nam

Nước: Việt Nam - Xem danh sách các sản phẩm tương ứng từ toàn thế giới

 

7 Các lớp dinh dưỡng:

Lớp dinh dưỡngSản phẩm
NutriScore cấp dinh dưỡng A 6
NutriScore cấp dinh dưỡng B 3
NutriScore cấp dinh dưỡng C 3
NutriScore cấp dinh dưỡng D 7
NutriScore cấp dinh dưỡng E 13
Không biết 145
Không biết 32