Danh sách Các lớp dinh dưỡng - Việt Nam

Nước: Việt Nam - Xem danh sách các sản phẩm tương ứng từ toàn thế giới

 

7 Các lớp dinh dưỡng:

Lớp dinh dưỡngSản phẩm
NutriScore cấp dinh dưỡng A 7
NutriScore cấp dinh dưỡng B 5
NutriScore cấp dinh dưỡng C 3
NutriScore cấp dinh dưỡng D 14
NutriScore cấp dinh dưỡng E 16
NutriScore cấp dinh dưỡng Không áp dụng 14
NutriScore cấp dinh dưỡng Không biết 396