Danh sách bao bì dành cho các sản phẩm với nguyên liệu có nguồn gốc từ Việt Nam - Việt Nam

Nước: Việt Nam - Xem danh sách các sản phẩm tương ứng từ toàn thế giới

9 bao bì:

Bao bìSản phẩm
Chai 4
Plastic 3
Bottle 2
Bocal 1
Verre 1
Nhựa 1
Jar 1
Plastique 1
Aluminium-can 1