Danh sách dành cho những sản phẩm với bao bì Can - Việt Nam

Nước: Việt Nam - Xem danh sách các sản phẩm tương ứng từ toàn thế giới

15 :

Sản phẩm*
en:ecoscore-extended-data-not-computed 10*
en:Nutriscore-not-computed 10
en:ecoscore-not-computed 9*
en:nutriscore-missing-category 9*
en:main-countries-old-product-without-scans-in-2020 8*
en:main-countries-vn-ingredients-not-in-country-language 7*
en:main-countries-vn-no-data-in-country-language 6*
en:main-countries-vn-product-name-not-in-country-language 6*
en:main-countries-no-scans 2*
en:nutriscore-missing-nutrition-data-sodium 1*
en:ecoscore-missing-data-warning 1*
en:nutriscore-missing-nutrition-data 1*
en:Nutrition-not-enough-data-to-compute-nutrition-score 1
en:main-countries-vn-only-1-field-in-country-language 1*
en:ecoscore-computed 1*