Danh sách tiểu bang dành cho những sản phẩm với bao bì Can - Việt Nam

Nước: Việt Nam - Xem danh sách các sản phẩm tương ứng từ toàn thế giới

21 tiểu bang:

Tiểu bangSản phẩm*
Mã đóng gói cần hoàn thành 10
Đặc điểm cần hoàn thành 10
Thành phần dinh dưỡng đã hoàn thành 10
Tên sản phẩm đã hoàn thành 10
Ảnh đã được tải lên 10
Số lượng hoàn thành 10
Thương hiệu đã hoàn thành 10
Được hoàn thành 10
Bao bì đã hoàn thành 10
Ngày hết hạn sẽ được hoàn thành 10
Thành phần đã hoàn thành 9
Danh mục cần hoàn thành 9
en:Photos validated 8
Ảnh cần được xác thực 2
en:Origins to be completed 1
Thành phần được hoàn thành 1
Danh mục đã hoàn thành 1
en:Packaging photo to be selected 1
en:Ingredients photo selected 1
en:Front photo selected 1
en:Nutrition photo selected 1