Pepsi - Pepsi-Cola - 330 ml

Mã vạch: 8934588012228 (EAN / EAN-13)

Trang sản phẩm này chưa hoàn thành. Bạn có thể giúp hoàn thành nó bằng cách chỉnh sửa và thêm nhiều dữ liệu hơn từ các ảnh chúng tôi có hoặc bằng cách chụp thêm ảnh bằng ứng dụng cho Android hoặc iPhone / iPad. Cảm ơn bạn! ×

Đặc tính sản phẩm

Số lượng: 330 ml

Thương hiệu: Pepsi-Cola

Thể loại: en:Beverages, en:Carbonated drinks, en:Sodas, en:Colas, en:Sweetened beverages

Các quốc gia bán: Việt Nam

Thành phần

→ Các thành phần được liệt kê theo thứ tự tầm quan trọng (số lượng).

Danh sách các thành phần:
Nudc báo hoa CO, dudng mia, duong HFCS, mau thuc phám (150d), chát diéu chinh do axit (338), caffein, chát on dinh (414). thon hdp hudng tu nhiên.

Phân tích thành phần:

→ The analysis is based solely on the ingredients listed and does not take into account processing methods.

We need your help!

Giá trị dinh dưỡng

Lớp dinh dưỡng màu NutriScore

NutriScore cấp dinh dưỡng B

Mức độ dinh dưỡng cho 100 g

0 g Fat trong số lượng thấp
0 g Saturated fat trong số lượng thấp
0 g Sugars trong số lượng thấp
0 g Salt trong số lượng thấp

Giá trị dinh dưỡng
Giá trị dinh dưỡng Đã bán
cho 100 g / 100 ml
Energy (kJ) ?
Energy (kcal) 0 kcal
Energy 0 kj
(0 kcal)
Fat 0 g
- Saturated fat 0 g
Carbohydrates 0 g
- Sugars 0 g
Proteins 0 g
Salt 0 g
Sodium 0 g
Nutrition score - France 0
Nutri-Score B

Bao bì

Recycling instructions and/or packaging information:

Các nguồn dữ liệu

_

Sản phẩm thêm vào qua teolemon
Chỉnh sửa lần cuối của trang sản phẩm trên qua kiliweb.
Trang sản phẩm cũng được chỉnh sửa bởi openfoodfacts-contributors, yuka.sY2b0xO6T85zoF3NwEKvlldVfoTVsxiZHEfjtmjS_tvWJbC0fs1N2pigHqo.

Nếu dữ liệu không đầy đủ hoặc không chính xác, bạn có thể hoàn thành hoặc sửa nó bằng cách chỉnh sửa trang này.