Tiger-beer-330ml-vietnam -

Mã vạch: 8934822101336 (EAN / EAN-13)

Trang sản phẩm này chưa hoàn thành. Bạn có thể giúp hoàn thành nó bằng cách chỉnh sửa và thêm nhiều dữ liệu hơn từ các ảnh chúng tôi có hoặc bằng cách chụp thêm ảnh bằng ứng dụng cho Android hoặc iPhone / iPad. Cảm ơn bạn! ×

Đặc tính sản phẩm

Thể loại: en:Beverages, en:Alcoholic beverages, en:Beers

Các quốc gia bán: Pháp, Việt Nam

Thành phần

→ Các thành phần được liệt kê theo thứ tự tầm quan trọng (số lượng).

Danh sách các thành phần:
Thanh phán: Nuoc, dai mach, ngü coc và hoa bia. Huong dan bão quân và si dyng: Bao quan noi sach se, kho ráo, thoáng mát, tránh ánh náng mat troi, tránh bi dong dá. Ngon hon khi uong lanh. So TNCB: 145/2015/YTHCM-TNCB MSD-NSX: Xem duoi day lon Sån phám cùa Công ty TNHH NHA MAY BIA HEINEKEN VIET NAM, Tang 18 và 19, Toa nhà Vietcombank, so 5, Công Truong Me Linh, Phuong Bén Nghé, Quan 1, Thành Phó Ho Chi Minh, Viet Nam. Sån xuát theo gliáy phép chuyén quyén su dung nhan hieu bai Heineken Asla Pacific Pte. Ltd. Da uong thuc uong có con thi không dugc lál xe. UONG BIA CO TRÁCH NHIEM. DRINK RESPONSIBLY Vul long llen he: www.helneken-vietnam.com.vn GEN KUALA LUWP SINGA LONDOR

Phân tích thành phần:

→ The analysis is based solely on the ingredients listed and does not take into account processing methods.

We need your help!

Giá trị dinh dưỡng


Giá trị dinh dưỡng
Giá trị dinh dưỡng As sold
cho 100 g / 100 ml
Energy (kJ) ?
Energy (kcal) ?
Fat ?
Carbohydrates ?
Proteins ?
Salt 0 g
Sodium 0 g

Uống quá nhiều có hại cho sức khỏe.

Bao bì

Recycling instructions and/or packaging information:

Các nguồn dữ liệu

_

Sản phẩm thêm vào qua teolemon
Chỉnh sửa lần cuối của trang sản phẩm trên qua teolemon.
Trang sản phẩm cũng được chỉnh sửa bởi openfoodfacts-contributors, yuka.UnF4WU81czhvdlVUbDgwVDdFTGw2OVYzM2FMeGYxR2FMOXBPSVE9PQ.

Nếu dữ liệu không đầy đủ hoặc không chính xác, bạn có thể hoàn thành hoặc sửa nó bằng cách chỉnh sửa trang này.